DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

- mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

- mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- brak tekstu alternatywnego grafik,

- brak informacji o celu odnośników,

- brak informacji o otwarciu odnośnika w nowym oknie,

- brak informacji o rodzaju i wielkości pliku na który wskazuje odnośnik,

- brak wersji tekstowej plików pdf odpowiadających skanowanym plikom pdf,

Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie posiadają właściwych opisów alternatywnych, wyjaśniających co zawiera fotografia. Opisy będą dodawane sukcesywnie do starszych zdjęć.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Obowiązkowa dostępność treści w portalach społecznościowych. Szkoła posiada oficjalny fanpage w portalu społecznościowym Facebook.

Artykuł 6. ustawy został stworzony z myślą przede wszystkim o publikowaniu treści na portalach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo itp.

SP w Dobieszewie treści niedostępne cyfrowo z portalu społecznościowego publikuje w innym miejscu w formie w pełni dostępnej - dotyczy to także sytuacji niezależnych od samego podmiotu publicznego, a wynikających np. z braku odpowiednich opcji czy narzędzi w portalu społecznościowym. Wówczas podmiot publiczny musi ponownie opublikować te same treści (w pełni dostępne) na jednej ze swoich stron. Jeśli podmiot publiczny nie ma swojej strony internetowej to publikuje te treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treści portalu Facebook publikowane są na stronie http://spdobieszewo.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29 – 03 – 2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Bartosz Łyszczarz, e-mail: bartek.lyszczarz@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 600-249-139. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Dobieszewo 22.

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście poprzez drzwi rozwierane dwuskrzydłowe. Drzwi od wewnątrz i zewnątrz posiadają kontrastowy kolor względem ścian. Szerokość korytarzy nie budzi zastrzeżeń. Podłogi kontrastowe w stosunku do ścian.

Budynek nie posiada oświetlenia awaryjnego.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku zapewniona jest w sposób wizualny – brak informacji w sposób dotykowy lub głosowy.

WC nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Budynek Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Chwaliszewo 27.

Budynek szkoły jest jednokondygnacyjny.

Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia. Dla uczniów udostępnione są 3 z nich. Wejście główne od strony ulicy. Prowadzą do niego 7 stopniowe schody wysokości ok. 16 cm i szerokości ok. 27 cm. Wzdłuż schodów nie zamontowano poręczy a podest ma szerokość ok. 50 cm. Drugie wejście do budynku prowadzi na dziedziniec. Przy wejściu znajdują się 7 stopniowe schody. Spocznik przed drzwiami ma szerokość mniejszą niż 100 cm. Przy stopniach nie zamontowano poręczy. Trzecie ogólnodostępne wejście do szkoły zlokalizowane jest na północno-wschodniej elewacji budynku. Do drzwi prowadzą 4 stopniowe schody o wysokości od 6 do 16 cm i szerokości 29 cm. Przy schodach zamontowano jednostronną poręcz przymocowaną do ściany. Poręcz nie jest kontrastowa w stosunku do tła oraz nie została wydłużona przy końcach. Przestrzeń manewrowa przy drzwiach nie została zachowana.

Budynek nie posiada oświetlenia awaryjnego.

WC nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Budynek Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, sala gimnastyczna Chwaliszewo 27.

Budynek sali gimnastycznej jest jednokondygnacyjny.

Do budynku sali gimnastycznej prowadzi dojście chodnikiem wykonanym z kostki betonowej o szerokości 150 cm. Przed drzwiami podest oraz podjazd. Podjazd posiada poręcze na dwóch wysokościach. Drzwi dwuskrzydłowe umożliwiają wjazd osobie na wózku inwalidzkim. Nie ma progu.

Budynek nie posiada oświetlenia awaryjnego.

WC nie jest w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością

 • Jeżeli zaistnieje taka potrzeba jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na bazie umowy zawartej w dniu ………………………. pomiędzy SP w Dobieszewie a Polskim Związkiem Głuchych Oddział Kujawsko Pomorski w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 3; 85-029 Bydgoszcz,
 • Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty, aby tłumacz był dla Państwa dostępny. Osoba do kontaktu: p. Bartosz Łyszczarz koordynator dostępności, tel. 600-249-139, e-mail: bartek.lyszczarz@wp.pl
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o pomoc tłumacza języka migowego  nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848