Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

" /> Egzamin ósmoklasisty 2020. Informacje dla Uczniów i Rodziców
 

Egzamin ósmoklasisty 2020. Informacje dla Uczniów i Rodziców

2020-06-02

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

Zgodnie z nowym harmonogramem egzaminów ogłoszonych przez MEN Egzamin Ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się w dniach:

1.  język polski – 16 czerwca 2020 r.  (wtorek) – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

  1. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa)  – 100 minut  (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  2. język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

                               Uczniowie klasy VIII  rozpoczynają egzamin o godzinie 9.00.

 Najważniejsze zmiany w wytycznych dotyczących Egzaminu Ósmoklasisty ze względu na reżim sanitarny:

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.   Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.   Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.   Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.   Każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę; Uczniowie podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Zdający przynoszą własne butelki z wodą i stawiają je na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

6.   Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Ø  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej  po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Ø  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

·       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

·       wychodzi do toalety

·       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

·     wrażeniami po egzaminie dziel się z innymi zdającymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, bezwzględnie unikaj spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły

·      ponadto dochowasz tradycji szkoły, jeśli na egzamin przyjdziesz ubrany(a) w strój galowy (stanowi o tym Statut Szkoły).

O czym należy pamiętać podczas egzaminu?

·       Obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

·       Konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

·      Obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający.

·       Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki itd.

·   Wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

·     uczniowie,

·     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),

·       inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektów czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

·     uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dni przeprowadzania egzaminu,

·       pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Powrót do listy aktualności