Próbny egzamin ósmoklasisty w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca.

" /> Test diagnostyczny. Próbny egzamin ósmoklasisty 2021
 

Test diagnostyczny. Próbny egzamin ósmoklasisty 2021

2021-03-14

Próbny egzamin ósmoklasisty w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały egzaminacyjne (arkusze oraz nagrania), w tym materiały dla uczniów z niepełnosprawnościami. Arkusze z poszczególnych przedmiotów będą dostępne każdego dnia trwania egzaminów na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzaminy próbne są dobrowolne dla ucznia. To swoisty sprawdzian przed wiosennymi egzaminami. Napisanie egzaminu jest szansą na zdiagnozowanie wiadomości i umiejętności, które uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz tych wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Egzamin próbny dla ósmoklasistów będzie przebiegał zgodnie z następującym harmonogramem:

·      17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski (120 min.)

·     18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka (100 min.)

·     19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język oby nowożytny (90 min.)


Egzamin Próbny Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz wytycznych GIS, MZ i MEiN.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę rozwiązań możliwych do zastosowania.

Wytyczne dot. organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty:

http://spdobieszewo.pl/uploads/files/Testdiag.pdf


Egzaminy w naszej szkole odbywać się będą w budynku szkolnym w Chwaliszewie (sala gimnastyczna).

Nad przebiegiem egzaminu próbnego czuwać będą komisje egzaminacyjne powołane przez Dyrektora Szkoły.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Szczegółowe informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty) znajdują się w linku:

www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Egzamin_probny/2021_02_17_E8_Test_diagnostyczny.pdf

 

Więcej informacji dotyczących egzaminów można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Główny egzamin ósmoklasisty odbędzie się 25-26-27 maja 2021 r. Natomiast od kolejnego 2022 r., ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.


Dowóz uczniów, środa 17 marca 2021 r.

http://spdobieszewo.pl/uploads/files/Dowucz17.pdf

Dowóz uczniów, czwartek i piątek - 18 i 19 marca 2021 r.

http://spdobieszewo.pl/uploads/files/Dowucz1819.pdf

Powrót do listy aktualności