Materiały z Religii dla klas IV-VIII

2020-03-19

Zajęcia na tydzień od . 16.03.2020 do 20.03.2020

Klasa IV

Temat 1:  „ Będziesz miłował …..”- przykazanie miłości.

1.Wpisz do zeszytu treść przykazania miłości Boga i bliźniego’

2.  Przeczytaj temat z podręcznika i odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania z podręcznika str.85.

3. Utrwal przykazanie miłości. 

Temat 2:Eucharystia ucztą miłości.

1. Przeczytaj temat z podręcznika i wyjaśnij w pojęcie „Eucharystia”

2. Wyjaśnij dlaczego Pan Jezus umył uczniom nogi?

3. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania z podręcznika str.85.

4. Utrwal wiadomości.

Klasa V

Temat 1: Święci wzorem wierności.

1. Wyjaśnij pojęcia i zapisz je w zeszycie:

- Święci

-Kanonizacja

-Beatyfikacja

2. Zapoznaj się z życiorysem bł. Matki Teresy z Kalkuty ( podr. temat 26)

3. Odpowiedz na pytania z podręcznika str. 65.

4. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

5. Utrwal wiadomości.

 Temat 2: Bóg obecny w historii zbawienia.    

1.Przeczytaj temat z podręcznika.

2. wyjaśnij  pojecie Mesjasz.

3. Przypomnij kto to jest prorok?

4. Napisz do jakich zadań zostali powołani prorocy.

5.Odpowiedz na pytania z podręcznika str. 69.

6. Utrwal wiadomości.

Klasa VI

Temat 1:  Misyjna działalność Kościoła.

1.Przeczytaj temat z podręcznika.

2. Zapoznaj się z pojęciami  misja i misjonarz.

3.Wyjaśnij co oznacza ,że Kościół  jest wspólnotą misyjną

4. Wymień jakie są szanse i zagrożenia misji katolickich.

5. Napisz w jaki sposób możesz zostać misjonarzem.

6. Utrwal wiadomości.

Temat 2:Nieść pomoc.    

1. Przeczytaj temat z podręcznika.

2. Zapoznaj się z pojęciami w słowniczku.

3. Wpisz do zeszytu osiem błogosławieństw.

4. Odpowiedz pisemnie na pytania z podręcznika str. 89.

5. Utrwal wiadomości

 Klasa VII

Temat 1:  Ziemia  Święta- oczekiwanie na spełnienie proroctw. .

1. Przeczytaj temat z podręcznika i zapoznaj się z pojęciami ze słownika.

2.Zapisz podstawowe wydarzenia, należące do starotestamentowej historii zbawienia w  porządku chronologicznym (sytuacja Izraela przed narodzeniem Chrystusa);

3. Utrwal nazwy: Ziemia Obiecana, Kanaan, Ziemia Święta;

4.Utrwal wiadomości.

Temat 2:Mesjasz- „On przyniesie nam zbawienie.

1. Przeczytaj temat z podręcznika.

2. Odpowiedz na pytanie „ w jaki sposób objawił się Mesjasz?

3. Wymień cechy Mesjasza, które objawiły się w Chrystusie

4.Wyjaśnij, na czym polega zbawcze dzieło Jezusa?

4. Utrwal wiadomości.

Klasa VIII

Temat 1: Ojcowie reformacji  .

1.Przeczytaj temat z podręcznika.

2. Zapisz w zeszycie przyczyny, przebieg i główne idee reformacji.

3.Opisz rolę Lutra i Kalwina oraz króla Henryka VIII w powstaniu

wyznań protestanckich.

4. Wyjaśnić pojęcia:

·         reformacja,

·         protestantyzm,

·         ewangelicy,

·         doktryna religijna;

·         ekumenizm

5.Wyjaśnij różnice i podobieństwa katolicyzmu i innych głównych wyznań chrześcijańskich (protestantyzm, anglikanizm)

6. Wskaż perspektywy i granice ekumenizmu;

7. Utrwal wiadomości.

MATERIAŁ POMOCNICZY

Relacje między pojęciami: protestanci – ewangelicy – luteranie i kalwini:

– protestanci – członkowie wszystkich Kościołów i wspólnot religijnych powstałych w wyniku reformacji; nazwa pochodzi od protestu zwolenników luteranizmu, którzy na sejmie w Spirze (1529 r.) sprzeciwili się uchwale zabraniającej szerzenia nauk Lutra;

– ewangelicy – protestanci z najstarszych Kościołów reformacji (luteranie, kalwini, a także metodyści); nazwa podkreśla związek ich wiary z Biblią, szczególnie z Ewangelią;

– luteranie – protestanci należący do Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego; nazwa Kościoła nawiązuje do miasta Augsburga, gdzie w 1530 roku zostały przedstawione podstawy doktrynalne reformacji zapoczątkowanej przez Lutra;

– kalwini – protestanci należący do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego; nazwa Kościoła nawiązuje do tego, że idee reformacji miały znaleźć w nim pełniejszy wyraz niż

w luteranizmie.

Temat 2: Reforma katolicka-dzieło Soboru Trydenckiego.

1. Przeczytaj temat z podręcznika i zapoznaj się ze słownikiem.

2. Wypisz  przyczyny, przebieg i główne idee reformy katolickiej;

3. Przedstaw  rozwój nauczania Kościoła w trakcie Soboru Trydenckiego;

4. Wyjaśnij pojęcia:

·         sukcesja  apostolska

·         sobór

·         dogmat,

5. Uzasadnij :

·         miejsce Biblii w życiu chrześcijańskim,

·         konieczności łaski Bożej do zbawienia;

6. Opisz związek Kościoła z życiem narodu  polskiego w zakresie realizacji reformy katolickiej w Polsce;

7. Utrwal wiadomości.

MATERIAŁY POMOCNICZE

Sukcesja apostolska

Chrystus powierzył apostołom kierowanie Kościołem (J 21, 15-18); przewodził im św. Piotr jako bezpośredni zastępca Chrystusa na ziemi. Ta apostolska funkcja jest przekazywana dalej,

kolejnym biskupom, przez święcenia biskupie, które nowy biskup otrzymuje z rąk innych, wcześniej mianowanych przez papieża biskupów. Jest to swoisty „łańcuch”, trwający od czasów apostołów aż do dziś.

Urząd Nauczycielski Kościoła

Jezus dał polecenie apostołom i ich następcom głoszenia wszystkim ludziom Jego nauki (Mt 28, 19). Urząd Nauczycielski Kościoła czuwa nad tym, aby wiara była przekazywana dalej zgodnie z treścią Pisma Świętego i Tradycją Kościoła. Urząd Nauczycielski Kościoła nazywany jest również Magisterium Kościoła.

Dogmat – prawda, którą Urząd Nauczycielski Kościoła podaje jako obowiązującą wszystkich katolików. Dogmat jako doktryna zawarta w objawieniu Bożym chroni wiarę przed błędami.

Sobór – uroczyste zgromadzenie wszystkich biskupów pod przewodnictwem papieża. W czasie soboru rozstrzygane są różnorodne problemy związane z wiarą. Do tej pory zwołanych

było 21 soborów powszechnych. Pierwszy zebrał się w Nicei w 325 roku. Ostatni, Sobór Watykański II, miał miejsce w latach 1962–1965.

Synod – zgromadzenie biskupów, a także innych zaproszonych osób:– synod biskupów – w Rzymie co pewien czas zbierają się biskupi oddelegowani przez konferencje biskupów różnych krajów w ważnych sprawach związanych z wiarą. W przeciwieństwie do soboru nie są na nim obecni wszyscy biskupi, a tylko wybraniprzedstawiciele;

– synod plenarny (krajowy) – zebranie wszystkich ordynariuszy kraju i innych zaproszonych osób, w tym także przedstawicieli osób świeckich;

– synod prowincjalny – zgromadzenie wszystkich ordynariuszy jednej metropolii;

– synod diecezjalny – gromadzą się na nim biskupi oraz przedstawiciele duchowieństwa i świeckich z danej diecezji. 


Powrót do listy aktualności