Zgodnie z wytycznymi MEN oraz organu prowadzącego szkołę, od poniedziałku dnia 18 maja 2020 r., stopniowo wznawiana zostaje praca także naszej szkoły.

" /> Informacja dla Rodziców i Uczniów
 

Informacja dla Rodziców i Uczniów

2020-05-17

Zgodnie z wytycznymi MEN oraz organu prowadzącego szkołę, od poniedziałku dnia 18 maja 2020 r., stopniowo wznawiana zostaje praca także naszej szkoły.

Od poniedziałku 18 maja br. zostaje uruchomiony oddział przedszkolny. W oddziale tym realizowane będą zajęcia opiekuńcze. Poszczególni nauczyciele-opiekunowie, będą pełnić dyżury w budynku szkolnym w Dobieszewie, w godzinach od 7.45 do 12.45.

Proszę o wcześniejszy kontakt z wychowawcą oddziału przedszkolnego tych Rodziców, którzy zdecydują się na powierzenie swoich dzieci pod opiekę szkoły.

Należy pamiętać o zaopatrzeniu dzieci w maseczki oraz ręczniki.

Od 18 do 22 maja nie przewiduje się przewozów autobusowych. Rodzice we własnym zakresie dowożą dzieci do szkoły. Ponadto, nie przewiduje się również w tym czasie dożywiania dzieci.

Uwaga:

Rodzice w momencie przekazywania dziecka, będą zobowiązani do podpisania kilku oświadczeń, min.:

·       o aktualnym stanie zdrowia dziecka,

·      zgodzie na dokonywanie pomiaru temperatury,

·       zapoznaniu z ryzykiem, które niesie ze sobą choroba COVID-19,

·       przestrzeganiu zasad dot. zakazu przynoszenia do szkoły zabawek i innych przedmiotów z domu.

 Od poniedziałku 18 maja br., za zgodą rodziców, mogą być  również prowadzone bezpośrednie zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wymagających wsparcia niezbędnego do ich prawidłowego rozwoju.

W przypadku zgłoszenia organizacji tych zajęć, będą one prowadzone w budynku szkolnym w Chwaliszewie, w wyznaczonej sali, z zachowaniem bezpiecznych zasad sanitarnych.

 Od poniedziałku 25 maja br., przywracamy także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach I-III. Dowóz dzieci zapewnia organ prowadzący.

Podobnie jak w przypadku oddziału przedszkolnego, nauczyciele będą pełnić dyżury w budynku szkolnym w Dobieszewie, w godzinach od 7.45 do 12.45. Wszelkie zasady bezpiecznego pobytu w szkole, pozostaną zgodne z wytycznymi MEN i GIS oraz organu prowadzącego szkołę.

Od poniedziałku 25 maja br., uczniowie klasy VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Stosowny grafik dyżurów nauczycieli z poszczególnych przedmiotów, będzie opublikowany na stronie szkolnej oraz wywieszony na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego i sali gimnastycznej.

Proszę o wcześniejszy kontakt z wychowawcą klasy VIII tych uczniów, którzy zdecydują się na bezpośrednie spotkanie z nauczycielami.

Wszelkie spotkania, konsultacje nauczycieli z uczniami, odbywać się będą na Sali gimnastycznej z zachowaniem wymaganego bezpieczeństwa, określonego przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS.

Od 1 czerwca br., również uczniowie pozostałych klas IV-VII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Głównym ich celem będzie stworzenie możliwości poprawy ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania.

Miejsce oraz zasady bezpieczeństwa będą zachowane podobnie, jak w przypadku spotkań uczniów z klasy VIII.

Wymiar wszystkich konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb każdego ucznia, a także warunków organizacyjnych szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.

Bardzo ważne:

Zajęcia opiekuńcze od 18 maja br. w oddziale przedszkolnym, od 25 maja br., zajęcia opiekuńcze klasach I-III oraz konsultacje z poszczególnych przedmiotów nauczania w klasach IV-VIII, nie powodują zawieszenia nauczania na odległość. Będzie ono w dalszym ciągu wymagane i realizowane.

 Z wyrazami szacunku

Antoni Kalka

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

Powrót do listy aktualności